Posiadamy w swojej ofercie produkty firmy  EURO-PLAST.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska: 
AT/2005-08-0243 - osadniki
AT/2005-08-0245 - studzienki
AT/2005-08-0246 - złoże rozsączające 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym 
EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych. 

Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać: rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu. 

Eksploatacja oczyszczalni: 
- wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
- wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata 
- zaleca się stosowanie biopreparatów


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z PAKIETAMI ROZSĄCZAJĄCYMI

do gruntów bardzo dobrze lub dobrze przepuszczalnych

Firma EURO-PLAST oferuje również przydomowe oczyszczalnie ścieków z pakietami rozsączającymi. Panele rozsączające umożliwiają odprowadzenie ścieków (poprzez etap doczyszczania tlenowego) do gruntu, przy ok. 6-cio krotnym zmniejszeniu powierzchni wykopów. 


MECHANICZNO - BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SBR/M

Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do płynących wód śródlądowych powierzchniowych (rzeki, rowy melioracyjne) lub do gruntu za pośrednictwem: drenażu rozsączającego, studni chłonnej, paneli rozsączających. 

MECHANICZNO - BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SBR/M przeznaczone są do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących od 4 do 20 mieszkańców.

Układ technologiczny obejmuje:
- osadnik gnilny: 
przeznaczony do mechanicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem procesów sedymentacji i flotacji oraz do stabilizacji beztlenowej osadu wstępnego i osadu po biologicznym oczyszczaniu realizowanej jako fermentacja psychrofilowa,
- reaktor biologiczny:
pracujący w układzie sekwencyjnym z wykorzystaniem metody osadu czynnego, którego działanie spowoduje obniżenie stężenia substancji organicznych do poziomu określonego w obowiązujących przepisach prawnych.

Studnie wodomierzowe
 i przepompowenie
Zbiorniki rotacyjne
Zbiorniki 3 warstwowe
Osadniki gnilne
Pojemniki z nakrętka i pokrywą
W naszej ofercie dostepne sa również: